Privacyverklaring

Privacyverklaring GerritsVanHerk

GerritsVanHerk vindt het van essentieel belang dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Alle verwerkingen en bewerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. GerritsVanHerk, talentontwikkelaars, is gevestigd in Zwolle en ingeschreven in het handelsregister onder KvK 63391759

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

GerritsVanHerk verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze opdrachtgevers. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. GerritsVanHerk verwerkt persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers ter uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonlijke gegevens

GerritsVanHerk verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers
 • Overige persoonsgegevens die men actief verstrekt bijvoorbeeld op onze website, in correspondentie, tijdens gesprekken en huisbezoeken en telefonisch
 • Geboortedatum
 • CV
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • IP-adres geanonimiseerd, niet gekoppeld aan persoonsgegevens

Sommige gegevens liggen gevoeliger, dit worden de bijzondere gegevens genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld, godsdienst, gezondheid, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door GerritsVanHerk alléén en met zorg geregistreerd als dit voor de uitvoering van het loopbaan-, coachings-, supervisie- of re-integratietraject van belang is. Deze gegevens die anderen aan GerritsVanHerk overdragen, zoals informatie over de gezondheid en inzetbaarheid voor werk, worden altijd extra vertrouwelijk behandeld.

Verwerking persoonlijke gegevens

GerritsVanHerk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en adequate uitvoering van de overeenkomst
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Begeleiding van medewerkers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Voor het sturen digitaal 4 keer per jaar van een themabrief
 • Facturering
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Website beter te laten functioneren

NB: Rapporteren wordt gedaan op hoofdlijnen, niet op vertrouwelijke informatie maar op verloop van het proces. De inhoud van elke rapportages die naar derden gaan wordt altijd eerst aan u voorgelegd vóórdat het naar derden wordt verzonden.
GerritsVanHerk verstuurt gratis een themabrief 4 keer per jaar waarmee we onze ervaring en verwondering in de vorm van een artikel delen. We hebben hiermee geen commerciële doeleinden.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

GerritsVanHerk vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft GerritsVanHerk passende beveiligingsmaatregelen genomen. We hebben een SSL-certificaat waarmee onze communicatie tussen u en GerritsVanHerk versleuteld is. Het gebruik hiervan is te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Uw gegevens delen met anderen

In het kader van onze dienstverlening kan GerritsVanHerk persoonsgegevens uitwisselen. Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website en onze systemen en een testbureau. En de accountant, dit i.v.m. voldoen aan wettelijke verplichtingen.  In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Zij mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

GerritsVanHerk gebruikt alleen technische en functionele cookies met als doel om de website beter te laten functioneren.

Voor het versturen van de themabrief 4 keer per jaar maken wij gebruik van Mailchimp, wij registreren alleen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

U kunt zich ‘uitschrijven’ via een link onderaan, mocht u de themabrief niet meer willen ontvangen. Hierop wijzen we u bij het versturen van elke themabrief.

 

Bewaren van gegevens

GerritsVanHerk bewaart je persoonsgegevens maximaal 2 jaar en wordt na beëindiging van het traject of de opdracht geheel vernietigd. Bepaalde persoonsgegevens dienen 7 jaar bewaard te worden i.v.m. wettelijke verplichtingen van de belastingdienst. Na 7 jaar worden ook deze gegevens vernietigd.

Privacy rechten om uw gegevens in te zien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om GerritsVanHerk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens, recht op correctie, beperking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Als de verwerking van de gegevens berust op toestemming dan kan deze toestemming altijd worden ingetrokken. Daarnaast kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Schriftelijk verzoek

Zijn er vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken stuur dit schriftelijk aan info@gerritsvanherk.nl. Om er zeker van te zijn dat er een schriftelijk verzoek door de juiste persoon is gedaan, controleren wij de identiteit. Dit doet u door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet de ‘KopieID’ app daarvoor te gebruiken. Dit is wederom ter bescherming van de privacy. GerritsVanHerk reageert zo snel mogelijk op het schriftelijk verzoek, met een uiterlijk van 4 weken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door GerritsVanHerk, Talentontwikkelaars, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

GerritsVanHerk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.