Privacyverklaring Gerrits Van Herk

Wij vinden het van essentieel belang dat jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Alle verwerkingen en bewerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Gerrits Van Herk, gevestigd aan de Tjaskerstraat 35 in Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder 63391759 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gerrits Van Herk verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld doordat jij gegevens aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze opdrachtgevers. In dat geval zijn zij primair verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Gerrits Van Herk verwerkt deze persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gerrits Van Herk verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • CV
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • IP-adres, geanonimiseerd en niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt. Bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie, tijdens gesprekken, huisbezoeken of telefonisch

Sommige persoonsgegevens liggen gevoeliger, dit worden door ons bijzondere gegevens genoemd. Als voorbeeld kunnen dit zijn: godsdienst, gezondheid, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door Gerrits Van Herk alléén en met zorg geregistreerd als dit voor de uitvoering van het loopbaan-, coaching-, supervisie- of re-integratietraject van belang is. Indien deze gegevens door anderen aan Gerrits Van Herk worden overgedragen wordt dit altijd extra vertrouwelijk behandeld.

Verwerking persoonsgegevens

Gerrits Van Herk verwerkt (een deel van) bovenstaande persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en adequate uitvoering van de overeenkomst
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Begeleiding van medewerkers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Het versturen van digitale inspiratiebrieven
 • Facturering
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Beter laten functioneren van onze website

NB: Het rapporteren voor verantwoording aan onze opdrachtgevers wordt gedaan op hoofdlijnen, niet op vertrouwelijke informatie maar op verloop van het proces. De inhoud van elke rapportage die naar derden gaat wordt altijd eerst aan jou voorgelegd vóórdat het wordt verzonden.

Gerrits Van Herk verstuurt vier keer per jaar een gratis inspiratiebrief waarmee we onze ervaring en verwondering in de vorm van een artikel delen. We hebben hiermee geen commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens beveiligen

Gerrits Van Herk vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Gerrits Van Herk passende beveiligingsmaatregelen genomen. We hebben een SSL-certificaat waarmee onze communicatie tussen jou en Gerrits Van Herk versleuteld is. Het gebruik hiervan is te zien aan de adresbalk (https) en het hangslotje in de adresbalk.

Persoonsgegevens delen met anderen

In het kader van onze dienstverlening kan Gerrits Van Herk persoonsgegevens uitwisselen. Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website, onze systemen, een testbureau en de ondersteuning van onze accountant. Wanneer wij jouw persoonsgegevens met één van deze partijen delen is dit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zij mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Gerrits Van Herk gebruikt alleen technische en functionele cookies met als doel om de website beter te laten functioneren. Voor het versturen van onze gratis inspiratiebrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Hiervoor registreren wij enkel de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Je kunt je na verzending van iedere inspiratiebrief uitschrijven via een link onderaan deze e-mail, mocht je de inspiratiebrief niet meer willen ontvangen. Hierop wijzen we jou bij het versturen van elke inspiratiebrief.

Persoonsgegevens bewaren

Gerrits Van Herk bewaart jouw persoonsgegevens maximaal twee jaar. Na het beëindiging van het traject of de opdracht worden jouw persoonsgegevens geheel vernietigd. Bepaalde persoonsgegevens dienen wij echter zeven jaar te bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst. Na zeven jaar worden ook deze gegevens vernietigd.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Jij hebt het recht om bij Gerrits Van Herk een verzoek in te dienen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Ook heb jij het recht op correctie, beperking, verwijdering en overdracht van jouw persoonsgegevens. Als de verwerking van de gegevens berust op toestemming dan kan deze toestemming altijd worden ingetrokken. Daarnaast kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Schriftelijk verzoek met betrekking tot persoonsgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot privacy gerelateerde zaken? Neem hiervoor gerust contact op met Gerrits Van Herk. Dit kan via ons contactformulier of stuur een e-mail aan info@gerritsvanherk.nl

Om er zeker van te zijn dat er een schriftelijk verzoek door de juiste persoon is gedaan, controleren wij jouw identiteit. Hiervoor vragen wij jou een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet de ‘KopieID’ app daarvoor te gebruiken. Dit is wederom ter bescherming van de privacy. Gerrits Van Herk reageert zo snel mogelijk op jouw schriftelijk verzoek, met een uiterlijke reactietermijn van vier weken.

Als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gerrits Van Herk, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Gerrits Van Herk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2021.